Atvirų durų diena

Atvirų durų diena

 Gruodžio 7 dieną gimnazijoje vyko tradicinė Atvirų durų diena, kurios tikslas – individualiai su dalykų mokytojais aptarti 2017-2018 m. m. I pusmečio mokinio individualią ugdymo(si) pažangą. 

 Džiaugiamės, kad šią dieną gimnazijoje apsilankė daug tėvelių, kurie nuoširdžiai domėjosi savo vaikų pasiekimais, aiškinosi iškylančius sunkumus, ieškojo būdų, kaip galėtų padėti vaikams tobulėti. Be to, aktų salėje vyko visuotinis tėvų susirinkimas, kurio metu direktorė pasidžiaugė gimnazijos mokinių pasiekimais, pasidalijo aktualia informacija, išklausė tėvų nuomonę įvairiais klausimais. 

 Susirinkimo pradžioje psichologė Ina Balčaitytė skaitė paskaitą „Demotyvacija ugdymosi procese“. Tėvai pripažino, kad informacija labai naudinga ir tokių paskaitų reikia ne tik tėvams, bet ir mokiniams.

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Griškienė organizavo gimnazijos įsivertinimo anketų pildymą, aiškinosi tėvų pasiūlymus naujam 2018 m. veiklos planui.

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marytė Karpienė aptarė bendrą gimnazijos mokinių lankomumą ir pažangumą: pristatė esamą situaciją, palygino  šių metų rezultatus su praėjusių metų I pusmečio rezultatais, pasidžiaugė, kad rezultatai gerėja. Buvo akcentuota, kad klasių vadovai galės pakomentuoti kiekvienos konkrečios klasės ir konkretaus mokinio pažangą, nes yra paruoštos analizės. Taip pat buvo aptartos rezultatų gerėjimo priežastys. Viena jų –  konkursas „Geriausiai gimnaziją lankanti klasė“, nes mokiniai aktyviai kovoja dėl pažadėto prizo.

 Buvo pristatyti šio konkurso nuostatai, priminta, pagal kokius kriterijus mokiniai bus apdovanoti mažvydiečio ženkleliu pavasarį.

 Tikimės, kad į gimnaziją atvykę tėveliai gavo daug naudingos informacijos.

Papildoma informacija