Korupcijos prevencija

PATVIRTINTA

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo

gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr.V1-196

 

 

RASEINIŲ R. NEMAKŠČIŲ MARTYNO MAŽVYDO GIMNAZIJOS

2017 - 2020 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos (toliau-gimnazijos) korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) skirta užtikrinti korupcijos prevenciją, skirta užtikrinti korupcijos prevenciją, siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo galimybes, šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti

2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa.

3. Programa siekiama vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, o Programos įgyvendinimo priemonėmis siekiama užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę gimnazijos darbuotojų veiklą.

4. Pagrindinės programoje vartojamos sąvokos:

4.1. korupcija – bet koks asmenų, dirbančių gimnazijoje elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose numatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams;

4.2. korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant ir įgyvendinant tam tikrų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

 

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

5. Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos - savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą grindžianti įgyvendindama 2013-2022 metų valstybinės švietimo strategijos nuostatas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėjo įsakymais.

6. Pagrindinė veiklos rūšis – bendrasis ugdymas.

7. Vykdydama veiklą, gimnazija išduoda pradinio, pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo pažymėjimus. Išduodant šiuos dokumentus, laikomasi griežtos atsiskaitomybės Raseinių rajono savivaldybės administracijos kultūros, sporto ir ugdymo skyriui.

8. Kaip gimnazijai skirtų biudžeto asignavimų valdytojas direktorius kasmet atsiskaito už ūkinę - finansinę veiklą gimnazijos tarybai, Savivaldybės tarybai. Gimnazijos taryba kasmet informuojama apie metinį biudžetą, dalyvauja, planuojant gimnazijos biudžeto poreikį, sprendžiant lėšų taupymo klausimus.

9. Direktorius ir gimnazijos darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimus, yra pateikę privačių interesų deklaracijas.

10. Kasmet mokslo metų pradžioje mokiniai ir mokinių tėvai supažindinami su mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka. Antikorupcinio švietimo temos kasmet integruojamos į istorijos, pilietinio ugdymo ir dorinio ugdymo mokomuosius dalykus.

 

III SKYRIUS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

11. Korupcijos prevencija gimnazijoje įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:

11.1.teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių asmens teisių ir laisvių apsaugą;

11.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi gimnazijos darbuotojai;

11.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą;

11.4. pastovumo – korupcijos prevencijos ir kontrolės priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus.

IV SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

12. Tikslai:

12.1. formuoti pilietinę antikorupcinę poziciją ir didinti teisinį sąmoningumą;

12.2. atskleisti priežastis ir sąlygas korupcijai pasireikšti gimnazijoje ir jas šalinti;

12.3. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą gimnazijoje.
13. Uždaviniai:

13.1. mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;
              13.2. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami gimnazijos bendruomenei;

13.3. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą gimnazijoje, supažindinti su korupcijos reiškiniu: esme, priežastimis, pasekmėmis;

13.4. skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams;

13.5. ugdyti jaunų žmonių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijos augimui pilietinę poziciją;

13.6. ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas, vertybines nuostatas (pagarba demokratijos vertybėms, neabejingumas viskam, kas vyksta šalia, sąžiningumas, atsakomybė už veiksmus ir poelgius);

13.7. sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti mokymuose, seminaruose korupcijos prevencijos klausimais.

V SKYRIUS

PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

14. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas, kurio priemonių įvykdymo laikotarpis sutampa su programos įgyvendinimo pradžia ir pabaiga.

15. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.

16. Už Programos priemonių plano įgyvendinimo kontrolę atsakingas gimnazijos direktoriaus paskirtas asmuo už korupcijos prevenciją.

17. Prevencijos programą tvirtina gimnazijos direktorius.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Programa įsigalioja nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

19. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą (priedas).

20. Už Programos įgyvendinimą atsakingi Programos priemonių plane nurodyti vykdytojai.

21. Programa skelbiama gimnazijos interneto svetainėje.

_______________________________________

 

 

 


Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo

kovos su korupcija

2017–2020 metų programos

priedas

RASEINIŲ R. NEMAKŠČIŲ MARTYNO MAŽVYDO GIMNAZIJOS

2017-2020 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojai

Vykdymo laikas

Laukiami rezultatai

1.

Sudaryti gimnazijoje korupcijos prevencijos ir kontrolės darbo grupę, paskirti asmenį, atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą gimnazijoje.

Direktorius

2017 m. rugsėjo mėn.

Gimnazijoje sudaryta korupcijos prevencijos ir kontrolės darbo grupė, paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą gimnazijoje.

2.

Organizuoti susitikimus su STT darbuotojais, vykdančiais korupcijos prevenciją.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marytė Karpienė

Kiekvienais metais

Darbuotojai ir mokiniai įgis daugiau žinių apie korupcijos žalą valstybei ir visuomenei.

3.

Sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti mokymuose ir seminaruose korupcijos prevencijos ir kontrolės, antikorupcinio ugdymo programos integravimo į mokomuosius dalykus ir klasės valandėles klausimais.

Direktorius 

Pagal poreikį

 

Pagerės žinių kokybė apie korupcijos prevenciją.

4.

Organizuoti Tarptautinės antikorupcijos dienos renginius gimnazijoje.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marytė Karpienė

Kiekvienais metais

gruodžio mėn.

Susiformuos antikorupcinės nuostatos, nepakanti korupcijos augimui pilietinė

pozicija.

5.

Antikorupcinio švietimo temas integruoti į pilietinio ugdymo, istorijos, dorinio ugdymo mokomuosius dalykus.

Dalykų mokytojai

Kiekvienais metais iki rugsėjo 10 d.

Ugdomos antikorupcinės nuostatos.

6.

Kontroliuoti ar laiku pateikiamos privačių interesų deklaracijos.

Direktorius

Kiekvienais metais II ketvirtį

Kontroliuojami privatūs interesai.

7.

Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašymus ir esant būtinybei įtraukti antikorupciniu požiūriu svarbias nuostatas bei teisinės atsakomybės priemones. Sistemingai atnaujinti galiojančias taisykles ir tvarkas.

Direktorius

Kiekvienais metais III ketvirtį

Apibrėžtos antikorupcinės nuostatos bei teisinės atsakomybės priemonės darbuotojų pareigybėse.

8.

Gimnazijos bendruomenės informavimas apie ugdomąją, finansinę ir ūkinę veiklą.

Direktorius

Kiekvienais metais

Informuojami gimnazijos bendruomenės nariai apie gimnazijos veiklą.

9.

Esant būtinybei  papildyti Gimnazijos korupcijos prevencijos programą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marytė Karpienė

Kiekvienais metais

Veiksminga korupcijos prevencijos programa.

10.

Teisės aktų nustatyta tvarka interneto svetainėje skelbti informaciją apie numatomus, vykdomus viešuosius pirkimus ir jų rezultatus.

 

Direktorius

Nuolat

Užtikrintas viešųjų pirkimų skaidrumas; visuomenė informuota apie planuojamus ir įvykdytus pirkimus.

11.

Viešai skelbti informaciją apie laisvas darbo vietas.

Direktorius

Esant laisvoms darbo vietoms

Viešai paskelbta informacija apie laisvas darbo vietas.

12.

Organizuoti įvairią antikorupcinę veiklą mokiniams (konkursai, paskaitos ir kt. renginiai).

Direktoriaus

pavaduotojai ugdymui

Kasmet bent po 1 renginį

Vykdomas mokinių antikorupcinis švietimas.

13.

Nagrinėti asmenų skundus ir imtis priemonių pažeidimams pašalinti.

Gimnazijos direktorius

Gavus skundą, pranešimą.

Laiku reaguota į paaiškėjusius faktus, pritaikytos atitinkamos antikorupcinės priemonės.

__________________________________

Papildoma informacija