2018 m. bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas datos

 

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas *

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

2018-06-01 – 2018-07-23  12 val.

Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija

Sesija

2018-06-18 – 2018-07-10

Rezultatų paskelbimas

Iki 2018-07-12

Stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas

Sesija

2018-06-18 – 2018-07-10

Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje)

Sesija

2018-07-16 – 2018-07-17

Rezultatų    paskelbimas

2018-07-18

Papildomas stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas

 Sesija

2018-07-17 ir 2018-08-16

Pagrindinis priėmimas

Pirmasis etapas

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2018-07-26 iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose

2018-07-27 – 2018-07-31 17 val.

(išskyrus liepos 28 ir 29 d.)

Likusių laisvų vietų paskelbimas

2018-08-01 12 val.

Antrasis etapas

Pageidavimų prioritetų prašymuose koregavimas

2018-08-01 12 val. – 2018-08-03 16 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2018-08-07 iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose

2018-08-08 – 2018-08-09  17 val.

Likusių laisvų vietų paskelbimas

2018-08-10 12 val.

Papildomas priėmimas

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas teikimas**

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

2018-08-13 – 2018-08-17  15 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2018-08-21 iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose

2018-08-22 – 2018-08-23  17 val.

* Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas jau yra įvykę arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liko mažiau kaip 24 valandos.

** Prašymus į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų ar studijų stipendijų

 

Reikalavimai stojantiesiems

(Dažniausiai užduodami klausimai)

 

Kiek man reikia būti išlaikius (2018 m.) valstybinių brandos egzaminų, kad galėčiau pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą aukštojoje mokykloje?

Stojantiesiems iki 2014 m. įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ir pretenduojantiems į valstybės finansuojamas vietas, minimalus reikalavimas yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas (remiantis švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-120).

Asmenys,  nuo 2015 m.  Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas (įsakymu Nr. V-120) turi būti išlaikę:

• lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų krypčių grupių universitetines studijų programas;

• lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų krypčių grupių koleginių studijų programas;

• užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas, laikant valstybinį brandos egzaminą arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį.

Asmenys, 2016–2017 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į visų studijų krypčių grupių (išskyrus menų) universitetinių ir koleginių studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę matematikos valstybinį brandos egzaminą. Asmenims, įgysiantiems vidurinį išsilavinimą 2018 m. privaloma būti išlaikius matematikos valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės, meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų krypčių grupei; ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į kitų studijų krypčių grupių programas (išskyrus meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų krypčių grupei).

 

Jeigu vidurinį išsilavinimą įgysiu 2019 metais ir dalyvausiu bendrajame priėmime, kokius egzaminus turiu išlaikyti, norėdamas pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas?

Asmenys, nuo 2019 m. Lietuvoje įgysiantys vidurinį išsilavinimą ir pretenduosiantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, turi būti išlaikę:

• lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;

• užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos mokėjimo lygis būtų nustatomas, laikant valstybinį brandos egzaminą (brandos egzaminas turi būti įvertintas ne mažiau kaip 16 balų) arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą;

• matematikos valstybinį brandos egzaminą.

Šių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti universitete, ir ne mažesnis negu 25, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti kolegijoje.

Taip pat privalomas penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti universitete, ir ne mažesnis negu 6, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti kolegijoje, iš šių privalomų mokytis dalykų:

• lietuvių kalba ir literatūra;

• gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);

• užsienio kalba;

• matematika;

• istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;

• biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;

• meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;

• bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

 

Jeigu vidurinį išsilavinimą įgysiu 2018 metais ir dalyvausiu bendrajame priėmime, ar man privalomas užsienio kalbos brandos egzamino įvertinimas?

Stojantieji, nuo 2015 metų Lietuvoje įgiję ar įgysiantys vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu. Užsienio kalbos mokėjimo lygis nustatomas, laikant valstybinį brandos egzaminą (pakanka išlaikyti) arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.

 

Ar man privaloma laikyti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jei planuoju rinktis universitetines studijų programas?

Jei vidurinis išsilavinimas įgytas 2015 – 2018 metais ir norite pretenduoti į universitetinių studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas, privalote laikyti valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą. Jei išlaikysite mokyklinį brandos egzaminą, tokiu atveju, galėsite pretenduoti tik į koleginių studijų vietas.

Jei vidurinis išsilavinimas įgytas 2014 ir ankstesniais metais, renkantis universitetines studijų programas nėra privalomas lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertinimas, pretenduojant į valstybės finansuojamas studijų vietas, gali būti išlaikytas ir mokyklinis brandos egzaminas. Tačiau skaičiuojant konkursinį balą, jei lietuvių kalba ir literatūra yra numatyta pirmuoju dalyku, tada privalomas valstybinio brandos egzamino įvertinimas (kitu atveju vietoj pirmojo dalyko įrašomas nulis).

 

Vidurinį išsilavinimą įgijau 2014 m., ar man privalomas užsienio kalbos brandos egzamino įvertinimas dalyvaujant 2018 metų bendrajame priėmime?

Stojantiesiems, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 metų įskaitytinai ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas. Vadinasi, užsienio kalbos brandos egzamino įvertinimas Jums nėra privalomas.

 

Ar privaloma laikyti matematikos brandos egzaminą, jei vidurinį išsilavinimą įgysiu 2018 m.?

Stojantieji, 2016 – 2017 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į visų studijų krypčių grupių (išskyrus menų) universitetinių ir koleginių studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę matematikos valstybinį brandos egzaminą. Asmenims, įgysiantiems vidurinį išsilavinimą 2018 m. privaloma būti išlaikius matematikos valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės, meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų krypčių grupei; ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į kitų studijų krypčių grupių programas (išskyrus meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų krypčių grupei).

 

Esu atleistas nuo brandos egzaminų, ar man privalomi užsienio kalbos, matematikos bei lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminų įvertinimai, norint dalyvauti šių metų bendrajame priėmime?

Atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas.

Vadinasi, Jums užsienio kalbos, matematikos bei lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminų įvertinimai nėra privalomi norint dalyvauti šių metų bendrajame priėmime, pakanka turėti brandos atestatą.

 

 

Papildoma informacija