NEMAKŠČIŲ MARTYNO MAŽVYDO GIMNAZIJOS

LOGOPEDĖS ERNESTOS FEDORENKO

DARBO LAIKO GRAFIKAS 2017 – 2018 M. M.

 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 

12.05-14.25

 

12.05-13.45

 

12.05-14.40

 

12.05-14.40

 

13.00-13.45

 

FUNKCIJOS

 

  Nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

· Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų;

· Bendrauja ir bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių tėvais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;

· Numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;

· Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir komunikacijos sutrikimus;

· Veda individualias, pogrupines ir grupines logopedines pratybas po pamokų. Logopedinė pagalba teikiama logopedo kabinete;

·  Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;

·  Konsultuoja mokytojus specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvus ( globėjus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;

· Šviečia gimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimais;

· Dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos (VGK) veikloje.

 

Papildoma informacija