NEMAKŠČIŲ MARTYNO MAŽVYDO GIMNAZIJOS

LOGOPEDĖS ERNESTOS FEDORENKO

 TVARKARAŠTIS

2020-2021 M. M. II pusmetis

 

 

Pirmadienis

 

 

Antradienis

 

Trečiadienis

5 pamoka –1 klasė I pogr./

                               II pogr.

 

 

 

6 pamoka – 4 klasė

 

6 pamoka – 2 klasė

6 pamoka – 3 klasė

7 pamoka – 3 klasė

 

7 pamoka – 5 klasė

 

 

 

Ketvirtadienis

 

 

Penktadienis

 

6 pamoka – 1 klasė

6 pamoka – 2 klasė

 

 

7 pamoka – 4 klasė

 

 

 


 
FUNKCIJOS

  Nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

· Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų;

· Bendrauja ir bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių tėvais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;

· Numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;

· Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir komunikacijos sutrikimus;

· Veda individualias, pogrupines ir grupines logopedines pratybas po pamokų. Logopedinė pagalba teikiama logopedo kabinete;

·  Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;

·  Konsultuoja mokytojus specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvus ( globėjus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;

· Šviečia gimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimais;

· Dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos (VGK) veikloje.

 

Papildoma informacija