LOGOPEDĖS
ERNESTOS FEDORENKO
DARBO GRAFIKAS
2016-2017 M. M.

(6 kabinetas)

  

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 

12.30-13.45val.

 

 

12.30-14.40 val.

 

12.15-14.40 val.

 

12.15-14.40 val.

 

 

12.05-13.45 val.

 

Funkcijos

·         Nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

·         Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų;

·         Bendrauja ir bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių tėvais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;

·         Numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;

·         Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir komunikacijos sutrikimus;

·         Veda individualias, pogrupines ir grupines logopedines pratybas po pamokų. Logopedinė pagalba teikiama logopedo kabinete;

·         Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;

·         Konsultuoja mokytojus specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvus ( globėjus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;

·         Šviečia gimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimais;

·         Dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos (VGK) veikloje;

 

Papildoma informacija