Mokytojas padėjėjas

NEMAKŠČIŲ MARTYNO MAŽVYDO GIMNAZIJOS

MOKYTOJOS PADĖJĖJOS NIJOLĖS KLIMBIENĖS DARBO LAIKO GRAFIKAS

 2017-2018 M. M.

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis 

8.00-16.30

8.00-16.30

8.00-16.30

8.00-16.30

8.00-16.30

Pietų pertrauka 12.00-12.30 val.

Funkcijos

 

Mokytojo padėjėjas padeda mokiniui (mokinių grupei):

1. Orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, renginių ir išvykų metu.

2. Apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena.

3. Įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:

3.1. paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;

3.2. padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;

3.3. padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;

3.4. padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis.

4. Atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą.

5. Turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes:

5.1. išlipti iš transporto priemonės atvykus į mokyklą ir įlipti į transporto priemonę išvykstant iš mokyklos;

5.2. judėti po mokyklą, pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas.

6. Bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko.

7. Padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą.

 

Papildoma informacija