NEMAKŠČIŲ MARTYNO MAŽVYDO GIMNAZIJOS

 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS DOVILĖS NORKUTĖS

 DARBO LAIKO GRAFIKAS 2017 – 2018 M. M.

 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 

 

8.00-14.00 val.

 

 

8.00-14.00 val.

 

_______

 

8.00-14.00 val.

 

 

8.00-13.00 val.

 

 

FUNKCIJOS

 

 Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems negalių, sutrikimų, mokymosi sunkumų;

· Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą gimnazijoje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, - mokinio namuose;

· Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.

· Veda individualias, pogrupines ir grupines pamokas pamokų metu. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama specialiojo pedagogo kabinete arba klasėje.

·  Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

·  Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, pritaikyti ir individualizuoti programas;

·  Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;

·  Naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgiant į specialiųjų poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymo poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;

·  Dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos (VGK) veikloje.

 

 

Papildoma informacija