Paskutinio skambučio aidai...

Paskutinio skambučio aidai...

 Gegužės 30 – tą dieną Nemakščių Martyno Mažvydo vi­du­ri­nės mo­kyk­los abi­tu­rien­tams nu­skam­bė­jo pa­sku­ti­nis skam­bu­tis. Iš mokyklos  iš­lei­džia­ma „ ypatinga“ laida, nes tai, greičiausiai, bus nebe 59-oji Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinės, o 1-oji Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos laida.
 

 Iš pat ry­to apie šią svarbią die­ną abiturientai  pra­ne­šė va­ži­nė­da­mi po mies­telį ba­lio­nais puoš­tais au­to­mo­bi­liais.  Miestelio gatvės skleidėsi nuo keisto sirenos garso. Pasirodo šis garsas sklido iš dar sovietmečiu naudoto greitosios pagalbos automobilio, kuriuo į paskutinio skambučio šventę savo auklėtoją sumanė atsivežti dvyliktokai. Prie mokyklos jų laukė būrys  plojančių ir džiaugsmingai juos sutinkančių mokinių ir mokytojų. Abiturientams prasidėjo paskutinės pamokos.

 

 Apie 13 valandą svečiai ėmė rinktis  į mokyklos aktų salę , kur abi­tu­rien­tams vienuoliktokai surengė linksmą paskutinio skambučio šventę “ Evoliucija“. Dvyliktokus svei­ki­no auklėtoja Reda Mėlinienė , Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys Vaclovas Šimaitis, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorė Jolita Jablonskienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėja Regina Petreikienė, Nemakščių seniūno pavaduotoja Daiva Visockienė, mokyklos direktorė Irena Jankevičienė. Direktorė džiaugėsi abiturientų pasiekimais ir geriausiems įteikė padėkas. Visi  kalbėjusieji išei­nan­tiems mo­ki­niams lin­kė­jo ge­rai iš­lai­ky­ti bran­dos eg­za­mi­nus, siek­ti sa­vo sva­jo­nių.

 

 Šven­tę vai­ni­ka­vo dvy­lik­to­kų pa­dė­kos žo­džiai auk­lė­to­jai, mo­ky­to­jams, tė­ve­liams. Šventės pabaigoje jie sudainavo atsisveikinimo  dai­ną, per­skai­tė tes­ta­men­tą bei sušoko tra­di­ci­nį val­są. Po to Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos abi­tu­rien­tai tradiciškai pasodino medelį mokyklos kieme ir taip  už­bai­gė 12 sa­vo moks­lo me­tų. Jų lau­kia tik eg­za­mi­nų se­si­ja. Linkime jiems didžiausios sėkmės.             

11 klasės mokinė Rūta Mėlinytė

 

 

 

 

Ekskursija į Palangą

 Ekskursija į Palangą 

 Gegužės 30  dieną pradinukai   išvyko į ekskursiją. Šiemet aplankėme Palangą. Pirmiausia pasivaikščiojome po parką, supantį Tiškevičiaus rūmus. Aplankėme Gintaro muziejų, apžiūrėjome jame esančius eksponatus. Po to kopėme į legendomis apipintą Birutės kalną.    Grožėjomės  ošiančia jūra. Šaltos Baltijos bangos skalavo mažųjų keliautojų kojas. Kai kurie jūrą matė pirmą kartą. Džiaugsmui nebuvo galo. Pajūriu ėjome link tilto. Toloka, bet labai įdomu...


 

 Pasivaikščiojome Basanavičiaus gatve, grožėjomės Palangos bažnyčia.

 

 Pavargę, bet labai laimingi grįžome namo. Kelionė vaikams paliko daug neišdildomų įspūdžių.

                        Pradinių klasių mokytoja Virginija Ralienė

Papildoma informacija