Stovykla „Saulės vaikai“

Stovykla „Saulės vaikai“

 Birželio 2-6 dienomis mokykloje buvo organizuota stovykla 1-5 klasių mokiniams „Saulės vaikai“. Joje dalyvavo 40 mokinių. Stovyklaudami didžiausią dėmesį skyrėme bendrosioms kompetencijoms ugdyti. Mokiniai turėjo galimybę turiningai, kūrybiškai ir aktyviai leisti laiką. „Kūrybinės dirbtuvės“, mokinių saviveiklos koncertai, piešinių parodėlės, veiklų pristatymai lavino mokinių kūrybiškumą, skatino iniciatyvumą, bendravimą ir bendradarbiavimą. Mokiniai atliko kūrybinę užduotį „Lobio paieškos“  Jūkainių draustinyje, aplankė Vilniaus miestą, apžiūrėjo Gedimino pilies ekspozicijas, pamatė kitas lankytinas sostinės vietas: Prezidentūrą, televizijos bokštą. Išvykose mokiniai plėtė savo istorines žinias, mokėsi kultūringai elgtis viešose vietose, gamtoje. 


 

 Šiais metais didžiausias dėmesys buvo skiriamas gabiesiems mokiniams. Tikimės, kad taip paskatinsime ir kitus mokinius siekti geresnių rezultatų. 

 Nuoširdžiai dėkojame Raseinių rajono savivaldybės tarybos nariui Vaclovui Šimaičiui už suteiktą galimybę nuvykti į Jūkainių draustinį.

Mokytoja Milda Grinevičienė

 

Paskutinio skambučio aidai...

Paskutinio skambučio aidai...

 Gegužės 30 – tą dieną Nemakščių Martyno Mažvydo vi­du­ri­nės mo­kyk­los abi­tu­rien­tams nu­skam­bė­jo pa­sku­ti­nis skam­bu­tis. Iš mokyklos  iš­lei­džia­ma „ ypatinga“ laida, nes tai, greičiausiai, bus nebe 59-oji Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinės, o 1-oji Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos laida.
 

 Iš pat ry­to apie šią svarbią die­ną abiturientai  pra­ne­šė va­ži­nė­da­mi po mies­telį ba­lio­nais puoš­tais au­to­mo­bi­liais.  Miestelio gatvės skleidėsi nuo keisto sirenos garso. Pasirodo šis garsas sklido iš dar sovietmečiu naudoto greitosios pagalbos automobilio, kuriuo į paskutinio skambučio šventę savo auklėtoją sumanė atsivežti dvyliktokai. Prie mokyklos jų laukė būrys  plojančių ir džiaugsmingai juos sutinkančių mokinių ir mokytojų. Abiturientams prasidėjo paskutinės pamokos.

 

 Apie 13 valandą svečiai ėmė rinktis  į mokyklos aktų salę , kur abi­tu­rien­tams vienuoliktokai surengė linksmą paskutinio skambučio šventę “ Evoliucija“. Dvyliktokus svei­ki­no auklėtoja Reda Mėlinienė , Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys Vaclovas Šimaitis, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorė Jolita Jablonskienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėja Regina Petreikienė, Nemakščių seniūno pavaduotoja Daiva Visockienė, mokyklos direktorė Irena Jankevičienė. Direktorė džiaugėsi abiturientų pasiekimais ir geriausiems įteikė padėkas. Visi  kalbėjusieji išei­nan­tiems mo­ki­niams lin­kė­jo ge­rai iš­lai­ky­ti bran­dos eg­za­mi­nus, siek­ti sa­vo sva­jo­nių.

 

 Šven­tę vai­ni­ka­vo dvy­lik­to­kų pa­dė­kos žo­džiai auk­lė­to­jai, mo­ky­to­jams, tė­ve­liams. Šventės pabaigoje jie sudainavo atsisveikinimo  dai­ną, per­skai­tė tes­ta­men­tą bei sušoko tra­di­ci­nį val­są. Po to Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos abi­tu­rien­tai tradiciškai pasodino medelį mokyklos kieme ir taip  už­bai­gė 12 sa­vo moks­lo me­tų. Jų lau­kia tik eg­za­mi­nų se­si­ja. Linkime jiems didžiausios sėkmės.             

11 klasės mokinė Rūta Mėlinytė

 

 

 

 

Papildoma informacija