Mokytojo padėjėjas

FUNKCIJOS 

Mokytojo padėjėjas padeda mokiniui (mokinių grupei):

 • Orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, renginių ir išvykų metu.
 • Apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena.
 • Įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:
  • paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
  • padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
  • padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;
  • padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis.
 • Atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą.
 • Turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes:
  • išlipti iš transporto priemonės atvykus į mokyklą ir įlipti į transporto priemonę išvykstant iš mokyklos;
  • judėti po mokyklą, pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas.
 • Bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko.
 • Padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą.
Ankstesnis straipsnisLogopedas
Sekantis straipsnisPsichologas