Moderniųjų technologijų diegimas į ugdymo procesą

Moderniųjų technologijų diegimas į ugdymo procesą

 Pastaraisiais metais informacinės ir komunikacinės technologijos vis labiau daro įtaką ne tik mokymo turiniui, bet ir visam ugdymo procesui. IKT skverbiasi į mokymo(si) aplinką kaip vienas iš svarbių jos elementų, leidžiančių didinti ugdymo efektyvumą, naudotis naujausiais ištekliais ugdymo procese. IKT padeda sukurti naują, informacijos šaltinių ir bendravimo priemonių įvairovės praturtintą mokymosi aplinką, kurioje lengviau ugdyti kritinio mąstymo įgūdžius, integruoti  įvairių sričių  temas, taikyti aktyvius mokymo metodus, išryškinti ir lavinti individualius vaiko gebėjimus, mokyti dirbti savarankiškai ir grupėje.

 Džiaugiamės, kad tikslingai panaudodami projekto „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 lėšas, galėjome atnaujinti turimą IKT bazę. Įsigijome 20 naujų planšetinių kompiuterių. Tai mums padėjo ir įgyvendinant nuotolinį mokymą. Ne visi mokiniai buvo apsirūpinę IKT priemonėmis namuose. Todėl šiuos kompiuterius galėjome skirti mokinių ugdymui namuose.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Griškienė

 

Virtualių mokymo priemonių naudojimas ugdymo procese

Virtualių mokymo priemonių naudojimas ugdymo procese

 Šiuolaikinės mokyklos tikslas – išugdyti kritiškai mąstantį, drąsų, išradingą, komunikabilų žmogų. Mokytojas turi žadinti mokiniuose smalsumą, kūrybiškumą, atvirumą, norą ieškoti atsako į kiekvieną nežinomą klausimą, teisingai save įsivertinti. Daugelis mokinių norėtų pakeisti tradicines mokymosi priemones virtualiomis, nes pastarosios leidžia pasiekti mokymąsi iš bet kur ir bet kada. Virtualios priemonės leidžia taikyti šiuolaikinius mokymosi metodus, aktyvinti besimokantįjį.  

 Panaudojant projekto „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 lėšas buvo įsigytos „EDUKA klasės“ licencijos mokiniams ir mokytojams. Virtualių mokymo priemonių naudojimas ugdymo procese buvo naudingas, nes tai skatino mokinių savarankiškumą, gabiems mokiniams leido plačiau gilintis į rūpimus dalykus, skatino mokymosi motyvaciją, tai buvo papildoma priemonė mokymosi žinioms ir gebėjimams įtvirtinti.  Ypač tai buvo svarbu įveikiant nuotolinio mokymo iššūkius.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Griškienė

 

Papildoma informacija